Skip to main content

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu

Kingsmen company s.r.o.

 

VOP 2018

 

Dodavatel:

název: Kingsmen company s.r.o

vedená v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Praze pod sp.zn. C 292310

IČ: 07006969

DIČ: CZ CZ07006969

se sídlem Chudenická 1059/30 Praha 10 Hostivař 102 00

provozovna: Nad Cihelnou 16A Praha 4 Podolí 147 00

adresa pro doručování elektronické pošty: shop@kingsmen.cz;  reklamace@kingsmen.cz

Kontaktní adresa: adresa sídla společnosti

Kontaktní telefon: 774 412 402

Bankovní spojeni: 2001420356/2010

IBAN : CZ0220100000002001420356

 

(dále jen “dodavatel” či “prodávající”)

 

Dodavatel není plátcem DPH.

 

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.  Je-li kupujícím spotřebitel,  řídí se otázky neupravené obchodními podmínkami též příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (z. č. 89/2012 Sb., v platném a účinném znění), týkajícími se závazků ze smluv uzavíraných se spotřebitelem, dále se řídí  zákonem o ochraně spotřebitele (z. č. 634/1992 Sb. v platném a účinném znění)

 

čl. I

Uzavření smlouvy

 

 1. Kupní smlouvou se dodavatel zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc a umožní mu nabýt vlastnické práv k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí za něj dodavateli kupní cenu.
 2. Smlouvu kupující uzavře tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na internetových stránkách dodavatele tím, že  odešle objednávku na požadované zboží, vložené do košíku.  Objednání zboží lze provést i formou e-mailové zprávy.
 3. Seznam zboží na internetových stránkách dodavatele obsahuje názvy, výrobce a charakteristiky nabízeného zboží, ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty.
 4. Dodavatel nezaručuje dostupnost zvoleného zboží, ani dobu dodání, která je u produktů uvedena, garantuje však ceny, které jsou platné v době objednávky. Pro objednávky v jiné než české měně jsou závazné ceny v Kč.
 5. Než kupující závazně odešle objednávku, má kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. K tomu, aby kupující odeslal objednávku, je nutné, aby akceptoval všeobecné obchodní podmínky (dále je „VOP“) dodavatele, zveřejněné na internetových stránkách dodavatele. Bez akceptace VOP není možné objednávku odeslat. Akceptací VOP a odesláním objednávky kupující vyjadřuje vůli řídit se ustanoveními VOP.
 6. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky dodavatelem, za předpokladu, že zásoby zvoleného zboží nebyly vyčerpány a dále za předpokladu, že dodavatel je z provozních důvodů schopen závazek splnit.
 7. V případě, že jsou výše uvedené podmínky pro uzavření smlouvy splněny, potvrdí uzavření smlouvy dodavatel kupujícímu informativním emailem na kupujícím zadaný email. Jeho přílohou bude znění VOP dodavatele.
 8. Do doby, než bude dodavatelem započato s přípravou zásilky k jejímu odeslání kupujícímu, je kupující oprávněn učinit změnu kupní smlouvy co do požadovaného zboží. Poté, co dodavatel započal s přípravou zásilky k jejímu odeslání, či poté, co byla zásilka již odeslána, je zákazník oprávněn požádat dodavatele ve lhůtě jednoho týdne od převzetí zboží o výměnu zboží za jiné, za předpokladu, že doručí dodavateli zpět zakoupené zboží v neporušeném stavu, včetně obalu a všech visaček, tedy ve stavu, který umožní jeho další prodej dodavatelem. Pokud zákazník nezvolí způsob dopravy vyměněného zboží, náleží volba způsobu dopravy dodavateli. V případě žádosti o výměnu zboží je dodavatel oprávněn účtovat kupujícímu paušální manipulační poplatek ve výši 100,-Kč, který kupující uhradí předem převodem na bankovní účet dodavatele či v hotovosti  při převzetí dobírkové zásilky.
 9. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze jinak měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 10. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně jednoho roku od jejího uzavření.
 11. Kupní smlouvou se dodavatel zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc a umožní mu nabýt vlastnické práv k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí za něj dodavateli kupní cenu.
 12. Dodavatel kupujícímu odevzdá věc Prodávající kupujícího informuje o tom, zda platí nějaká omezení pro dodání zboží nebo poskytnutí služby a jaké způsoby platby jsou přijímány, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci/licenci v souladu se smlouvou.

čl. II

Dodací lhůta

 1. Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době.
 2. V případě objednání více zboží v jedné objednávce s různými dodacími lhůtami bude odesláno po zkompletování celé objednávky, tedy podle nejdelší dodací doby z uvedených u jednotlivých objednaných výrobků. Dodání zboží je možné rozdělit po předchozí domluvě na více zásilek. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu uvedenou v objednávce nebo poté změněnou kupujícím písemnou formou.
 3. Kupující se zavazuje dodané zboží převzít.

 

čl. III

Způsob dopravy

 1. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí kupující sám, před závazným objednáním, případně zaplacením zboží.
 2. Kupující má taktéž možnost po předchozí domluvě s dodavatelem převzít zboží osobně. V případě  zaslání zboží je dodavatel oprávněn účtovat přiměřený poplatek za balné, o jehož výši bude kupující informován před odesláním objednávky dodavateli.

 

čl. IV

Způsob uhrazení kupní ceny

 1. Kupující může kupní cenu uhradit buď předem, nebo při dodání zboží.
 2. Zboží je možné v plné výši uhradit poukázáním kupní ceny předem na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem (číslo objednávky), který platbu identifikuje.
 3. V případě volby platby předem je kupující povinen uhradit kupní cenu nejpozději do 10 dnů od potvrzení kupní smlouvy dodavatelem. Pokud tak v uvedené lhůtě neučiní, kupní smlouva se ruší. Pro takový případ se kupující dohodli tak, že kupující je povinen uhradit dodavateli  částku ve výši 500,- Kč, k čemuž dává kupující výslovný souhlas. Tato dohoda o úhradě uvedené částky je samostatným závazkem, nastupujícím po zrušení kupní smlouvy.
 4. Pokud kupující provede úhradu v termínu do 4 dnů od potvrzení jeho objednávky ze strany dodavatele, ručí dodavatel za dostupnost zboží skladem s termínem dodání do 7 pracovních dnů.
 5. Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad.
 6. Dodavatel může poskytovat slevové kupóny, a to buď na určitou částku z kupní ceny či na částku vyjádřenou procentem z kupní ceny. K získání slevy musí být kupón řádně uplatněn u dodavatele.  Kupón nelze uplatnit po uplynutí stanovené lhůty jeho platnosti. Oprávněným uplatněním kupónu vzniká kupujícímu právo na určenou slevu z kupní ceny jím objednaného, zakoupeného a zaplaceného  zboží. Uplatněním kupónu nevzniká kupujícímu právo na jakékoliv finanční plnění ze strany dodavatele.  V případě odstoupení od kupní smlouvy bude kupujícímu vrácena pouze částka odpovídající jím zaplacené kupní ceně po uplatnění slevy. Kupující může v rámci objednávky uplatnit vždy pouze jeden kupón. Kumulace slev není možná.

 

čl. V

Převzetí zboží

 1. Při osobním převzetí je kupující  povinen si zboží řádně prohlédnout. Je-li zásilka zboží zjevně poškozená, je kupující povinen požádat doručovatele o otevření zásilky a vyhotovení záznamu o poškození, případně zásilku odmítnout a o této skutečnosti  informovat dodavatele.

 

čl. VI

Nevyzvednutí zásilky na dobírku

 1. Kupující je povinen zboží doručené formou poštovní dobírky převzít. V případě, že kupující bezdůvodně odmítne převzít zboží doručované zásilkou na dobírku, či v případě že kupující si zásilku, která byla uložena u doručovatele, nevyzvedne, je kupující povinen uhradit dodavateli  částku  ve výši  700,- Kč. V případě odmítnutí převzetí či nevyzvednutí zásilky do zahraničí (mimo ČR) se sjednává částka  ve výši 1.200,-Kč, vše splatno dnem vrácení nepřevzaté či nevyzvednuté zásilky dodavateli. K tomuto dává kupující výslovný souhlas. Tato dohoda o úhradě uvedených částek je samostatně sjednaným závazkem.
 2. Dodavatel je dále oprávněn zveřejnit takovou skutečnost na internetových stránkách informujících o nespolehlivých zákaznících (http://www.nespolehlivizakaznici.eu) a jiných obdobných portálech a zároveň kupující bere na vědomí, že v takovém případě je vyloučen z okruhu osob, vůči kterým je nabídka prostřednictvím internetových stránek dodavatele činěna. Kupní smlouvu může takový zákazník uzavřít pouze za předpokladu akceptace jeho návrhu na uzavření smlouvy ze strany dodavatele, a to jen za předpokladu  platby kupní ceny předem.

 

čl.VII

Sdělení spotřebiteli před uzavřením smlouvy

 

 1. Dodavatel spotřebiteli sděluje, že
 • náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby
 • požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od dodavatele
 • ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném dodavatelem uváděny včetně  DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem,
 • náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady
 • v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

 

čl. VIII

Možnost Spotřebitele odstoupit od smlouvy

 

 1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží
 1. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 2. Spotřebitel může od smlouvy  odstoupit prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané dodavateli, s tím, příp.  korespondenčně na adrese sídla dodavatele.
 3. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od dodavatele obdržel, a to na své náklady.
 4. Spotřebitel  se zavazuje zboží vrátit nepoužité, úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal, včetně všech visaček (vč. příp. datového kódu)   a označení, které byly na zboží umístěny. V případě, že zboží nebude vráceno v takto popsaném stavu, sjednávají si spotřebitel s dodavatelem, že snížení hodnoty zboží činí nejméně 25% z jeho původní ceny.
 5. Spotřebitel odpovídá dodavateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti a dále za snížení hodnoty zboží vzniklé způsobem popsaným v předchozím odstavci.
 6. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně  na dodání (pokud nemá spotřebitel právo na dodání zboží ve vybraných situacích zdarma), které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
 7. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží dodavateli odeslal.
 8. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi dodavatelem a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má dodavatel právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

 

Další ustanovení o odstoupení od smlouvy

čl. IX

Ujednání o odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele

 1. Dodavatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že:
 • ztratil z provozních důvodů či důvodů na straně třetích osob způsobilost, schopnost či možnost dodat kupujícím zvolené zboží,
 • kupující je uveden v jakémkoliv  registru nespolehlivých kupujících, např.  na stránkách http://www. nespolehlivizakaznici. eu nebo porušil své závazky vůči dodavateli, zejm. tím, že od něj nepřevzal zásilku a zboží neuhradil.
 1. Odstoupení od smlouvy sdělí dodavatel kupujícímu prostřednictvím e-mailové zprávy a vrátí případně již přijatou kupní cenu.

čl. X

Odpovědnost dodavatele za vady dodaného zboží

 1. Dodavatel odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména dodavatel odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které dodavatel nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se věc hodí k účelu, který pro její použití dodavatel uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 1. Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukčního řešení.
 2. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
 3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
 4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:
 • věcí prodávaných za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • případu opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 • u použité věci  vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím
 1. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 2. Má-li věc vadu, z níž je dodavatel zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
 3. Nemá-li věc vlastnosti uvedený výše, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.
 4. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
 5. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
 6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 7. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 

čl. XI

Postup a vyřízení reklamace

 

 1. Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci u dodavatele či prostřednictvím e-mailu: reklamace@kingsmen.cz Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, k zobrazení nutno povolit JavaScript . Kupující uvede zejména název výrobku, číslo faktury za zboží nebo objednávky, popis problému a případně kontaktní údaje pro urychlení komunikace..
 2. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Kupující je povinen předložit reklamované zboží čisté a  hygienicky nezávadné. Dodavatel je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem).
 3. Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.
 4. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

 

čl. XII

Komunikace mezi kupujícím a dodavatelem

 1. Kupující souhlasí, že veškerá komunikace mezi dodavatelem a kupujícím může být uskutečňována elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu dodavatele, uvedenou v záhlaví těchto podmínek a   na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, k jejímu zobrazení nutno povolit JavaScript ), pokud se strany nedohodnou jinak. Za tímto účelem se kupující zavazuje v době od uskutečnění objednávky pravidelně kontrolovat svoji e-mailovou poštu, a to nejméně 1x denně, a to až do doby splnění všech závazků plynoucích oběma smluvním stranám z uzavřené kupní smlouvy.

 

čl. XIII

Ochrana osobních údajů kupujícího

 1. Společnost Kingsmen company s.r.o. jako správce osobních údajů ve smyslu tzv. Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení EU 2016/679; GDPR) věnuje ochraně osobních údajů velkou pozornost. Níže naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme.
 2. Když používáte naše služby, sbíráme a zpracováváme různé typy údajů, jako jsou vaše uživatelské jméno a heslo, vaše kontaktní údaje a další obsah, který na náš portál vložíte. O našich zákaznících a uživatelích našich internetových stránek (dále také jako „web“) zpracováváme následující osobní údaje: identifikační a kontaktní údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo a dále údaje, které nám umožňují kontakt s Vámi, zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení a fakturační adresa a Váš kontakt na sociálních sítích; dále zpracováváme údaje o nastavení Vašeho účtu na webu, zejména uložené doručovací a fakturační adresy, profily Vašeho účtu, nastavení odběru newsletterů, nákupní seznamy a oblíbené produkty, sledované produkty (tzv. hlídací psi); vložený obsah, kterým se rozumí vaše hodnocení zboží, příspěvky v poradně, vyplněný dotazník spokojenosti s nákupem nebo jiný obsah, který vložíte za využití funkcionalit našeho webu; údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží a službách, které jste si objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla bankovního účtu, údaje o reklamacích; údaje o vašem chování na webu, zejména zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení, ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace zařízení, jeho technické parametry jako operační systém, jeho verze, rozlišení obrazovky, použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných technologií pro identifikaci zařízení; odvozené údaje, kterými se rozumí osobní údaje odvozené z vašeho nastavení, údajů o zboží a službách, které si u nás nakoupíte, údajů o vašem chování na webu a údajů o vašem chování při čtení zpráv, které vám zasíláme; zejména se jedná o údaje o vašem pohlaví, věku, finanční situaci, nákupním chování a vztahu k různému zboží a službám; údaje související s využitím zákaznického centra, kterými jsou zejména záznamy telefonních hovorů s call centrem, identifikace zpráv, které nám zasíláte, vč. identifikátorů, jako jsou IP adresy.
 3. Vaše osobní údaje zpracováváme pro sledování návštěvnosti a zlepšování našich služeb. Pokud se u nás zaregistrujete, využíváme vaše údaje pro vedení vašeho účtu a poskytování souvisejících funkcí. Také vám s pomocí vašich kontaktů a dalších údajů zobrazujeme a zasíláme naše nabídky. Vaše údaje používáme také, pokud si objednáte zboží a při řešení případných reklamací, pokud nám jejich zpracování ukládá právní předpis a také pro ochranu našich právních nároků. Ke zpracování osobních údajů nás opravňuje buď příprava či plnění smlouvy s vámi, dodržování právních povinností, naše oprávněné zájmy nebo váš souhlas.
 4. Pokud navštívíte naše internetové stránky (též “web”), do vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé soubory jako cookies. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme ve vašem internetovém prohlížeči nebo pevném disku vašeho počítače. Uživatel určuje v nastavení svého PC, resp. v nastavení prohlížeče, zda má prohlížeč umožnit webovské stránce ukládat cookies do koncového zařízení. Toto nastavení lze považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů. Prohlížeč je nástrojem zprostředkování souhlasu. Některé cookies nám umožňují propojit vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete okno webového prohlížeče, do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno internetového prohlížeče se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie vytvořila. Dále používáme pixelové značky (také známé jako web beacons), což jsou malé obrázky, které mají podobnou funkci jako cookies. Oproti cookies, které jsou ukládány na pevném disku vašeho počítače, jsou pixelové značky pevnou součástí webových stránek. O všech těchto technologiích budeme pro zjednodušení v tomto dokumentu dále mluvit jako o cookies. Cookies do vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme cookies, které do vašeho zařízení uložil náš web. Některé cookies do vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies nám pomáhají identifikovat vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a opětovných návštěvách, například aby se vám při nákupu nesmazal košík, abychom si mohli zapamatovat vaše přihlášení z konkrétního zařízení a nežádat vás opakovaně o e-mail a heslo, nebo abychom si uložili, kterou verzi našeho webu vám máme zobrazit, pokud web nabízí v danou chvíli více variant; zaznamenat si, že jste nám udělili souhlas dle tohoto dokumentu, popř. zda jste např. nabídli účast v určitém průzkumu; se zajištěním bezpečnosti, například abychom zkoumali, zda někdo nezneužil vaše připojení k našemu webu a nejedná místo vás; evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našeho webu. Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a my vám nemusíme být schopní poskytovat naše produkty a služby. Dále do vašeho zařízení ukládáme cookies z našeho webu, které nám umožňují sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy a měřit účinnost reklamy; zobrazovat vám různé varianty našeho webu, pokud testujeme nové funkcionality;  Ukládání cookies můžete odmítnout v příslušným nastavením vašeho webového prohlížeče.
 5. Údaje o vašem chování na webu zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem: získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci web v budoucnu vylepšit; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás, tj. zejména vytváření statistik a přehledů, sledování návštěvnosti našeho webu, jeho jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy; naším oprávněným zájmem je zde měření efektivity našeho webu a výdajů na reklamu; pro tento účel můžeme z vašeho chování na webu získávat další odvozené údaje a k tomuto účelu je použít; testování nových funkcí a aplikací před nasazením, zejména abychom předešli problémům s funkčností těchto novinek ve skutečném provozu, které by mohly zhoršit Váš zážitek z využívání našich služeb; naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás; předcházení útoků na náš web a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dat; naším oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás a bezpečnost vašich dat.
 6. Údaje o vašem chování na webu nezískáváme pouze z cookies. Doplňujeme je také o údaje jako je:. IP adresa vašeho zařízení (adresa vašeho zařízení pomocí, které komunikujete s jinými zařízeními v síti internet); MAC adresa (adresa zařízení, pomocí, které komunikujete s jinými zařízeními v místní síti); operační systém vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení; prohlížeč, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení; adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náš web. Pro tyto účely osobní údaje používáme po nezbytně nutnou dobu, nejméně však po dobu 4 let. Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.
 7. Pokud se u nás zaregistrujete, tj. pokud si vytvoříte účet na našem webu pak navíc, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, vaše nastavení, údaje o vašich objednávkách (pokud u nás později nakoupíte) a vámi vložený obsah (pokud přidáte recenzi, hodnocení nebo jiný příspěvek), na základě plnění smlouvy s vámi, abychom mohli vést váš uživatelský účet a poskytovat vám funkcionality s ním spojené, zejm. automatickou evidenci vašich objednávek (a to i těch, které provedete s vaší e-mailovou adresou před vytvořením uživatelského účtu), recenzí, hodnocení a dalších příspěvků a ukládání historie dodacích a fakturačních adres. Smlouva, o kterou se naše zpracování opírá, vzniká vytvořením vašeho účtu. Pro tento účel osobní údaje používáme po nezbytně nutnou dobu, nejméně však po dobu 4 let. Proti těmto zpracováním máte právo uplatnit námitku.
 8. Pokud si vytvoříte účet na našem webu, zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, vaše nastavení a údaje o vašich objednávkách (pokud u nás později nakoupíte) také na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu), a to za účelem: získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci naše služby v budoucnu vylepšit, aby se Vám u nás nakupovalo ještě lépe, zejména zjišťování vaší spokojenosti s našimi službami; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás; poskytováním nabídek na míru a cílené reklamy (pokud to při registraci nebo později neodmítnete), kterou vám můžeme zaslat e-mailem, textovou zprávou, sdělit je po telefonu nebo jinými elektronickými prostředky, zaslat vám je poštou nebo zobrazit na našem webu; naším oprávněným zájmem je zde efektivní propagace našich produktů a služeb;Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu 4 let. Proti těmto zpracováním máte právo uplatnit námitku.
 9. Pokud u nás vytvoříte objednávku, pak navíc zpracováváme vaše osobní údaje za účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy s Vámi vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich objednávkách. Pokud u nás máte uživatelský účet, můžeme pro tento účel použít rovněž vaše nastavení. Tyto údaje použijeme za účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy s Vámi, zejména: abyste mohli dokončit svou objednávku na webu, například aby se vám nesmazaly položky vložené do košíku, nebo údaje z rozpracované objednávky; abychom s vámi mohli o objednávce komunikovat, například Vám zaslat její potvrzení nebo vás upozornit na změnu jejího stavu; pro potřeby platby objednávky; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také našim partnerům provozujícím platební systémy, pro potřeby vyřízení objednávky a doručení zboží; v souvislosti s vašimi dalšími požadavky, se kterými se na nás obrátíte např. pomocí call centra. Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení Vaší objednávky, popř. vyřízení smluvního požadavku, jako je uplatnění práva z odpovědnosti za vady zboží. Po uplynutí této doby údaje dále uchováme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu o jeden rok delší, než je zákonná promlčecí doba. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.
 10. Pokud u nás vytvoříte objednávku (stejně jako v případě, kdy si vytvoříte účet na našem webu), zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, vaše nastavení a údaje o vašich objednávkách na základě našeho oprávněného zájmu za stejnými účely a stejným způsobem, jako na základě našeho oprávněného zájmu zpracováváme údaje o registrovaných uživatelích.
 11. Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o objednávkách zpracováváme též z důvodu dodržování právních předpisů, zejm.: zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele; zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu 4 let, pokud příslušný právní předpis nestanoví dobu delší.
 12. Pokud jste adresátem zboží nebo služby, které jsou u nás objednány zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje na základě našeho oprávněného zájmu za účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy s naším zákazníkem. Splnění této smlouvy je také naším oprávněným zájmem; za účelem plnění právních povinností zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Pro přípravy, uzavření a plnění smlouvy s naším zákazníkem osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení objednávky. Po uplynutí této doby údaje dále uchováme na základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčecí doby (3 roky) a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb. Pro účely plnění právních povinností osobní údaje používáme po dobu 4 let. Proti tomuto zpracování na základě opravného zájmu máte právo uplatnit námitku.
 13. Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím zákaznického centra, emailu, chatovacích nástrojů a sociálních sítí budeme zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje, a záznamy o proběhlé komunikaci včetně nahrávek hovorů na základě našeho oprávněného zájmu za účelem vyřízení vašich požadavků; pokud jste u nás vytvořili objednávku a Váš požadavek se vztahuje k objednávce, můžeme toto zpracování realizovat na základě plnění smlouvy s Vámi; evidence vašich požadavků, abychom je mohli kontrolovat, že je plníme řádně a včas, prokazování, že jsme váš požadavek přijali a vyřídili, např. když u nás touto cestou vytvoříte objednávku nebo uplatníte reklamaci. Pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu 4 let. Proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.
 14. Pokud nám při vyplňování dotazníku udělíte svůj souhlas s uveřejněním vašeho hodnocení nákupu na našich internetových stránkách, využíváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o vašem nastavení a vaše hodnocení k jejich zveřejnění na našem webu. Váš souhlas je zcela dobrovolný a nejste povinni jej poskytnout. Udělený souhlas můžete odvolat též prostřednictvím mailu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před jeho odvoláním. Pokud nám svůj souhlas neudělíte, provedeme na základě našeho oprávněného zájmu anonymizaci informací, které jsme získali z vyplněného dotazníku, a uveřejníme vaše hodnocení na našem webu v anonymní podobě bez uvedení vašich osobních údajů.
 15. Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jeho řádné provedení.
 16. Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, kteří se nachází v roli správce, a to v souvislosti plněním smlouvy s Vámi našim partnerům, kteří provozují platební systémy pro potřeby zajištění platby, zejména v souvislosti s platbou kartou;
 17. Osobní údaje většinou získáváme přímo od vás prostřednictvím našeho webu nebo při komunikaci s vámi. Některé další údaje můžeme obdržet i od našich partnerů, např. bank.
 18. Ve většině případů zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete přímo Vámi v rámci objednávání zboží nebo služeb, vytváření a používání účtu, nebo při komunikaci s námi například na call centru. Osobní údaje přímo od vás získáváme také sledováním vašeho chování na našem webu a při čtení zpráv a nahráváním hovorů na call centru.
 19. Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů.
 20. Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.
 21. V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů: vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali; odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat; využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů  přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.
 22. Máte právo požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když: popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné, vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vzneste námitku proti zpracování, kdy po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.
 23. Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám Vy sám poskytl a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu ) a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích.
 24. Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu.
 25. Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
 26. Pro případné dotazy, stížnosti nebo žádosti související se zpracováním vašich osobních údajů je vám k dispozici naše poštovní schránka, e-mail a příp. zákaznické centrum. Vaši žádost vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění vás samozřejmě budeme informovat.

 

čl. XIV

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a kupujícím.